koren, zingen, pop en musical
Tel: +31 (0)10 4506454 - (0)6 51505768

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vocaal Regionaal

Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Vocaal Regionaal: Vocaal Regionaal en de daaraan verbonden koornamen van de popkoren en pop- en musicalkoren zijnde: All Voices, Bright Voices, 4 Voices, Live Voices, Mix Voices, More Voices, Koor Nederpop, Pop4Sure, Share Voices, Switch Voices, Turn Voices, United Voices, Vocal Voices, Vocality, 2SingS1. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24336974 die wordt vertegenwoordigd door haar directie;
Leden: natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 16 jaar die als lid deel uitmaken van één der koren van Vocaal Regionaal. Voor minderjarigen geldt dat zij enkel lid kunnen zijn met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 2 – Doelstelling Vocaal Regionaal

Vocaal Regionaal is een organisatie die streeft naar het opstarten en onderhouden van popkoren en pop- en musicalkoren met een pop, rock, soul en musical repertoire op plekken in Nederland. Zij wil zangers de gelegenheid bieden om te groeien en zich te ontwikkelen binnen een hechte groep van gelijkgestemden. Doel is om de best haalbare kwaliteit in zang te bereiken. Repetities zullen wekelijks plaatsvinden en worden geleid door een ervaren en enthousiaste coach.
Er is een team van coaches dat de koorleden zal aansporen tot zelfontplooiing en stemontwikkeling. Op de eerste plaats geschiedt dit door het onderling contact tussen de koorleden en daarnaast door het aanbod aan workshops en cursussen, waaraan koorleden zowel individueel als in groepsverband kunnen deelnemen. Vocaal regionaal kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Lidmaatschap van het koor staat derhalve in beginsel open voor alle geïnteresseerden van 16 tot en met 65+ jaar.

Artikel 3 – Totstandkoming lidmaatschap

 • Met inachtneming van het in artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden bepaalde, komt het lidmaatschap tot stand middels ‘aanmelding’.
 • Aanmelding geschiedt schriftelijk, via het op de website van Vocaal Regionaal, of van haar koren, geplaatste inschrijfformulier, dan wel tijdens het invullen van het formulier op een repetitie. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.      

Artikel 4 – Voorwaarden leden

Tot (volwaardig) lid van het koor worden aspirant-leden toegelaten die:

 • De minimum leeftijd voor toelating hebben bereikt;
 • Over een redelijke zangstem en samenzang kwaliteiten beschikken;
 • Toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers indien zij jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 5 – Verplichtingen Vocaal Regionaal

Vocaal Regionaal is gehouden zorg te dragen voor:

 • Wekelijkse repetities (met uitzondering van vakantieperiodes, nationaal erkende feestdagen of bij overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of rampen) onder leiding van een zangcoach;
 • Geschikte en veilige repetitieruimten, bij voorkeur op een vaste locatie waarbij tevens sanitaire voorzieningen aanwezig dienen te zijn;
 • Adequate vervanging of verplaatsing van de repetitie bij afwezigheid van de coach;
 • Het verstrekken van lesmateriaal en apparatuur;

Artikel 6 – Verplichting leden

De leden zijn gehouden:

 • Onderhavige algemene voorwaarden in acht te nemen;
 • Het Huishoudelijke Reglement in acht te nemen en zich te conformeren aan de daarin geformuleerde gedragsregels;
 • Blijk te geven van voldoende motivatie door regelmatig op repetities te verschijnen en zoveel als mogelijk deel te nemen aan de door VocaalRegionaal georganiseerde concerten en uitvoeringen.
 • De contributie tijdig te voldoen, evenals de eventuele extra kosten verbonden aan de deelname aan cursussen.

Artikel 7 – Contributie en betaling

 • Vocaal Regionaal brengt contributie in rekening voor een lidmaatschap. Bij inschrijving is men éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 19,50 inclusief BTW . De jaarcontributie wordt in 1 keer of in 2 termijnen betaald en is onder voorbehoud van wijzigingen. De leden dienen de contributie per termijn vooruit te betalen. Zie hiervoor de website van het betreffende koor. Bij tussentijdse inschrijving dient het inschrijfgeld en de contributie in dezelfde week te worden voldaan.
 • De betalingstermijn bedraagt 7 dagen. De verschuldigde contributie dient te worden overgemaakt op IBAN NL13 KNAB 0647 0010 20 t.n.v. Vocaal Regionaal te Rotterdam onder vermelding van naam lid, contributie periode en naam koor.
 • Indien een lid verzuimt de contributie binnen voornoemde betalingstermijn te voldoen, zal het lid ten hoogste twee maal een herinnering ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Blijft het lid in verzuim, dan zal hij/zij middels een aanmaning in gebreke worden gesteld. Het lid is alsdan de wettelijke administratiekosten van € 25,- verschuldigd.
 • Indien voornoemde aanmaning is verzonden, wordt het lid de toegang tot de repetities ontzegt totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
 • Leden die gedurende een lopende periode lid worden, zijn vanaf de inschrijfdatum contributie verschuldigd. De contributie wordt naar rato aan hen berekend. In geval van een opzegging ‘per direct’ bedraagt de minimale opzegtermijn de lopende maand +1.
 • Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen, overheidsmaatregelen), heeft het lid geen recht op restitutie.

 Artikel 8 – Cursussen en workshops

Ter bevordering van de kwaliteit van het koor worden door Vocaal Regionaal -in samenwerking met derden- cursussen en workshops georganiseerd waaraan voor de leden extra kosten zijn verbonden. Regelmatige deelname aan deze activiteiten wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

 Artikel 9 – Opzegging door Vocaal Regionaal

 • Vocaal Regionaal is gerechtigd een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zijn/haar verplichtingen –zoals geformuleerd in onderhavige algemene voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement- jegens Vocaal Regionaal niet nakomt.
 • Opzegging door Vocaal Regionaal geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn (lopende maand +1), tenzij er dringende omstandigheden en/of dwingende redenen zijn die onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap rechtvaardigen.
 • Of voornoemde dringende omstandigheden/dwingende redenen zich voordoen, wordt door Vocaal Regionaal beoordeeld. Dringende omstandigheden doen zich in ieder geval voor in geval van diefstal, vernieling, belediging en/of bedreiging van de coach, directie en koorleden.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.

Artikel 10 – Opzegging door een koorlid

 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden en naar het postbus te worden gestuurd. Voor effectiviteit van de opzegging geldt de datum van ontvangst van het poststuk.
 • Opzeggen kan slechts per periode van 5 maanden met inachtneming van minimaal één volle kalendermaand opzegtermijn voor het verstrijken hiervan. Wil je dus stoppen op 1 februari dan moet je schriftelijk opzeggen voor 1 januari. Bij stoppen per 1 september opzeggen uiterlijk voor 1 augustus. Op vooruitbetaalde contributie wordt geen restitutie verleend. .
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.
 • In geval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap automatisch. Eventueel te veel betaalde contributie zal worden gerestitueerd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van Vocaal Regionaal

 • Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten, is Vocaal Regionaal slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van haar opzet of grove schuld en aan haar toerekenbaar is.
 • Vocaal Regionaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens een lid verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van Vocaal Regionaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Vocaal Regionaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Vocaal Regionaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

Artikel 12 – Overige bepalingen

•   Indien er een geschil ontstaat tussen een lid en Vocaal Regionaal, treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten.

 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Op alle door Vocaal Regionaal geleverde diensten alsmede onderhavige algemene voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Vocaal Regionaal behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Copyright: Vocaal Regionaal 2023/2024

Over ons

Vocaal Regionaal
Postbus 85213
3009ME Rotterdam
The Netherlands
 
phone: +31 (0)10 4506454
mobile: +31 (0)6 51505768
e-mail: info (at) vocaalregionaal.nl

Ons impresariaat behartigt:

Landelijk vanuit Rotterdam