koren, zingen, pop en musical
Tel: +31 (0)10 4506454 - (0)6 51505768

Voorwaarden – Impresariaat Vocaal Regionaal

1. Impresariaat Vocaal Regionaal is de handelsnaam van Combitrex, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24336974. In het navolgende zal de onderneming worden aangeduid als Vocaal Regionaal.

2. Wanneer in opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en contracten tussen de opdrachtgever en Vocaal Regionaal sprake is van Contractant 1, wordt hiermee de opdrachtgever bedoeld. Wanneer sprake is van Contractant 2, wordt hiermee Vocaal Regionaal bedoeld.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten.

4. Vocaal Regionaal behoudt zich het recht voor opdrachten dan pas te aanvaarden, wanneer deze door alle betrokken partijen per schriftelijke bevestiging voor akkoord zijn ondertekend.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de aan Vocaal Regionaal verschuldigde vergoeding(en) 14 dagen voor datum van uitvoering van de opdracht. Vocaal Regionaal is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op 1,5% rente per maand en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.

6. Indien onverhoopt aansprakelijkheid van Vocaal Regionaal ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Vocaal Regionaal in dit concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

7. Vocaal Regionaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van derden.

8. Wanneer Vocaal Regionaal in het kader van de aan Vocaal Regionaal verstrekte opdracht een of meer derden inschakelt, is Vocaal Regionaal bevoegd de algemene voorwaarden en eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

9. Vocaal Regionaal is gerechtigd aanvullende voorwaarden van toepassing te verklaren. Hiermee wordt in het bijzonder bedoeld, specifieke voorwaarden welke verbonden zijn aan de uitvoering van een bepaald soort opdracht, zoals, doch niet beperkt tot entertainment producties, horecadiensten en personen vervoer.

10. Wanneer algemene voorwaarden van derden, dan wel aanvullende voorwaarden, geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met deze onderhavige voorwaarden, dan is de tekst van de algemene voorwaarden van derden, dan wel de aanvullende voorwaarden van toepassing.

11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vocaal Regionaal, is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van een geschil zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn hierover te oordelen. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven is de rechter te ’s-Hertogenbosch bevoegd. Vocaal Regionaal is evenwel gerechtigd als eiser een procedure bij de rechter aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Alle rechten voorbehouden.

Over ons

Vocaal Regionaal
Postbus 85213
3009ME Rotterdam
The Netherlands
 
phone: +31 (0)10 4506454
mobile: +31 (0)6 51505768
e-mail: info (at) vocaalregionaal.nl

Ons impresariaat behartigt:

Landelijk vanuit Rotterdam