koren, zingen, pop en musical
Tel: +31 (0)10 4506454 - (0)6 51505768

Informatie en (huis)reglementen

Repertoire:
Er worden songs gezongen vanuit de periode 1960/70 tot heden. De zangcoach heeft de vrijheid af en toe een eigen inbreng te doen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse arrangeurs.

Voor wie:
Iedereen kan meedoen. Er wordt geen gebruik gemaakt van notenschriften.

Wanneer en hoe:
Wekelijks. Aanvang tussen 19:30 uur en 20:00 uur afhankelijk van locatie. Een paar keer per jaar worden er optredens geregeld. D.m.v. het oefenmateriaal bereidt men zich thuis of onderweg voor op de repetities. Gedurende de maanden juli en augustus en in schoolvakanties zijn er in principe geen repetities tenzij er een repetitie, die is uitgevallen, dient te worden ingehaald.
Het repertoire wordt gekozen door Vocaal Regionaal / zangcoach. U wordt geacht uw stempartij te kennen als u op de repetitie verschijnt. Choreografie kan van toepassing zijn bij de arrangementen. Geïnteresseerden kunnen altijd 1x gratis komen kijken / meedoen. Het staat V.R. te allen tijde vrij van coach te wisselen.

Oefenmateriaal:
U krijgt het oefenmateriaal digitaal aangeleverd. Het materiaal blijft eigendom van Vocaal Regionaal en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of gedistribueerd.

Betaling – Bankgegevens:
De jaarcontributie kan in 1 keer of in 2 gelijke termijnen worden betaald. De jaarlijkse contributie bedraagt voor popkoren € 300,= en voor pop- en musicalkoren € 320,=  Deze bedragen gelden voor het seizoen 2023/2024. Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 19,50. Betaling dient vooraf te geschieden. U kunt de contributie overmaken of contant* betalen. De betaling loopt gewoon door, ook als u om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn. Overschrijven s.v.p. naar rekeningnummer NL13 KNAB 0647 0010 20 t.n.v. Vocaal Regionaal te Rotterdam. Vermeldt s.v.p. uw inschrijfnaam, naam van het koor en voor welke periode u betaalt. Bij overschrijving dient het bedrag uiterlijk een week voor de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. *Contante betaling dient op de laatste repetitie voorafgaand aan de nieuwe periode of uiterlijk op de 1e repetitie van de nieuwe periode te worden betaald.

Opzeggen:
Opzeggen kan slechts per periode (5 maanden) met inachtneming van minimaal één volle kalendermaand opzegtermijn voor het verstrijken hiervan. Wil je dus stoppen op 1 februari dan moet je schriftelijk opzeggen voor 1 januari. Bij stoppen per 1 september opzeggen uiterlijk 1 augustus. Op vooruitbetaalde contributie wordt geen restitutie verleend. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden en naar het postadres te worden gezonden. Ontvangst van het poststuk is leidend v.w.b. effectiviteit van de opzegging. Vocaal Regionaal, Postbus 85213, 3009 ME Rotterdam. Afd. Administratie.

Overige:
Gezien het feit dat Vocaal Regionaal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie wordt er geen bestuur samengesteld. Wel kunnen leden gevraagd worden in tijdelijke commissies plaats te nemen waarbij gedacht kan worden aan optredens, kleding en activiteiten. Correspondentie wordt centraal door Vocaal Regionaal geregeld. Persberichten of interviews uitsluitend door/via V.R. Deelname aan een koor van Vocaal Regional geschiedt op basis van eigen risico/verantwoordelijkheid.

Tijdens optredens is het toegestaan om foto’s / video’s te maken, het is echter niet toegestaan om deze op welke manier dan ook te verspreiden, tenzij u hier nadrukkelijke toestemming voor heeft gekregen. Het is tijdens repetities niet toegestaan geluidsopnames en/of video’s te maken. De door ons gemaakte foto’s en/of video’s kunnen in beperkte mate worden gebruikt voor reclame / educatie doeleinden. Copyright: Vocaal Regionaal 2023/2024

Alle rechten voorbehouden.

Over ons

Vocaal Regionaal
Postbus 85213
3009ME Rotterdam
The Netherlands
 
phone: +31 (0)10 4506454
mobile: +31 (0)6 51505768
e-mail: info (at) vocaalregionaal.nl

Ons impresariaat behartigt:

Landelijk vanuit Rotterdam